पहुँचवालालाई सघाउने मेलो त हैन शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण !


Bamdev Poudyal

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण भनेको दरबन्दी बढी भएका विद्यालयबाट कम भएका विद्यालयमा दरबन्दी थप्ने व्यवस्था हो कि पहुँचवालालाई कमाइपायक विद्यालय पुर्‍याउने मेलो वा अरु के होला ?